Volk krijgt meer invloed op verkiezingsprocedure - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / Met de behandeling van de wetsontwerpen houdende de wijziging van het kiesstelsel en de grondwet, moet het volk meer invloed en inzicht krijgen in de verkiezingsprocedure. Dit waren woorden van commissievoorzitter Melvin Bouva, gisteren tijdens de behandeling van de drie ontwerpwetten houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname; van de Wet van 29 september 1987, houdende regels voor de verkiezing van leden voor de volks vertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kiesregeling); en van het Decreet Politieke Organisaties. Deze drie wetten worden tegelijkertijd behandeld, omdat ze verband houden met elkaar. Bouva haalde aan dat met de poging tot het wijzigen van deze wetten, er uitvoering gegeven wordt aan een van de belangrijkste opdrachten, zoals de grondwet dat voorschrijft. “Met de behandeling van deze wetten, zullen er enkele fundamentele democratische stukken worden benaderd, in de poging om deze te verbeteren”, benadrukte de parlementariër. Met deze mogelijke wijziging zal de samenleving meer invloed gegeven worden en inzicht krijgen in de verkiezingsprocedure en in aansluiting daarop, het regeerbeleid dat op korte, midden en lange termijn door de samenleving moet worden bepaald. In het kader van de aard van deze drie wetsontwerpen, heeft de commissie het nodig geacht om bepaalde actoren te horen. In deze fase zijn de Presidentiële Commis-sie Evaluatie Verkiezingsstelsel, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Centraal Hoofdstembureau en het Onafhankelijk Kiesbureau, gehoord. Met deze actoren is er van gedachten gewisseld betreffende zaken die deze drie wetten aangaan. Bou-va wees erop dat tijdens de evaluatie van deze wetten, er veel vragen gesteld zijn over deze wetten door de deskundigen maar ook de commissieleden, er zijn ook diverse adviezen en voorstellen aangedragen ten aanzien van deze wetsontwerpen. Ook is er relevante documentatie naast het presidentieel rapport opgevraagd met bijkans alle voorstellen van alle politieke partijen. “Met deze werkwijze heeft de commissie van rapporteurs alles in het werk gesteld om de meest relevante deskundige functionarissen, personen en instituten te betrekken bij de voorbereiding van deze wetsontwerpen”, zegt de commissievoorzitter. Bouva haalde aan dat de commissie van oordeel is dat voldoende inzicht is verkregen in het beoogde doel waardoor de wijzigingen van de wetsontwerpen ons in het volgende traject moeten brengen. Verder wees Bouva op het belang van het kiesstelsel en de grondwet en waarvoor het belangrijk is dat er op enkele punten wijzigingen komen. Hij haalde aan dat het kiesstelsel van grote invloed is op hoe een land bestuurd wordt. Het kiesstelsel is volgens hem de basis voor het houden van verkiezingen, maar het is ook de basis voor het vaststellen van alle regeringsinstituten en het vormt daarnaast de basis voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid in het land. Hierbij dient de grondwet volgens hem als belangrijke wegwijzer. Bouva haalde in zijn betoog aan dat erop toegezien moet worden, dat elke wijziging in het kiesstelsel en de grondwet, tot doel moet hebben om de democratie te versterken en de vrije keus van de samenleving te bevorderen.

LINK ORIGINAL: De West

Entornointeligente.com

Smart Reputation

Traducir EntornoInteligente

157821