Kernvoorzitter VHP wijst op interne vraagstukken - EntornoInteligente
Entornointeligente.com /

– De VHP verkeert nog in een proces om een nationale partij te worden en zou in deze fase dienen samen te werken met “een betrouwbare partner” bij de verkiezingen van mei 2020. Een dergelijke samenwerking is noodzakelijk, meent Geetapersad Gangaram Panday, kernvoorzitter van VHP-Blauwgrond en ex-minister.

Over dit onderwerp en enkele andere aandachtspunten heeft hij onlangs een brief gestuurd naar het hoofdbestuur van de VHP. Naar verluidt is een reactie van de VHP-leiding tot nu toe uitgebleven. “De VHP is niet de grootste nationale partij. Het is een proces, daarom pleit ik voor een samenwerking met een betrouwbare partner. Wij zijn uiteraard geen Sinterklaas. De president wordt zeer waarschijnlijk in de VVV gekozen”, stelt de kernvoorzitter.

Hij geeft verder aan dat vrijwel alle politieke organisaties partijbeginselen hebben die potentiële kiezers kunnen aanspreken. De VHP kan zich daarvan onderscheiden door met een programma te komen waarin concrete acties zijn opgenomen die een regering waar de partij van deel zal zijn zal uitvoeren.

Het verkiezingsprogramma moet onder meer voorstellen bevatten zoals de onmiddellijke beperking van voorzieningen van (gewezen) politieke ambtsdragers, inclusief dubbele salarissen van DNA-leden die tevens ambtenaren zijn. DeVHP zou hierover in augustus 2018 een initiatiefvoorstel indienen. Dat dat niet is gebeurd, tast de geloofwaardigheid van de partij aan, vindt Gangaram Panday.

Ook zaken als depolitisering van functies van ambassadeurs, districtscommissarissen, raden van commissarissen en directieleden van parastatale bedrijven, moeten tot de speerpunten van het VHP-regeerbeleid behoren. Gangaram-Panday stelt voor om salarissen en voorzieningen in te korten en transparantie te verschaffen.

Staatsbedrijven zouden jaarrekeningen moeten publiceren en achterstanden moeten wegwerken. De partij dient ook criteria vast te stellen voor kandidaat-assembleeleden, -ministers, -leden voor de Staatsraad en andere overheidsorganen. Daarbij zullen eerlijkheid, oprechtheid, betrouwbaarheid, draagvlak, deskundigheid en voorbeeldigheid leidraad moeten zijn.

De politicus werpt ook de vraag op of het huidig staatsbestel “goed” is. Hij vraagt zich af of Suriname niet terug moet naar een parlementair stelsel met een premier aan het hoofd van de regering. “Wij leven in een multiculturele samenleving; moet de president niet boven de politieke partijen staan? Hij is de president van iedereen. Wij moeten polarisatie voorkomen”, stelt Gangaram Panday.

Hij geeft verder aan dat het VHP-hoofdbestuur zich niet heeft gehouden aan afspraken die zijn gemaakt tijdens het laatste partijcongres in maart 2018, waarbij de statuten werden gewijzigd. Volgens de intussen afgekondigde statuten dient het congresbestuur het partijcongres tenminste eenmaal per jaar bijeen te roepen. Sinds 11 maart vorig jaar is er geen partijcongres meer gehouden.

Gangaram Panday stelde voor om op 1 december jongstleden een congres te houden en daar de leden te benoemen van de adviesraad, de verificatiecommissie en andere partijorganen. Op deze vergadering hadden ook het beginsel- en verkiezingsprogramma moeten worden goedgekeurd.

Daarnaast had het congres het besluit dienen te nemen over deelname aan de komende verkiezingen en de machtiging van het hoofdbestuur om na de verkiezingen te onderhandelen met andere politieke organisaties voor het vormen van een regering.

Volgens Gangaram Panday wordt sinds vorig jaar op podia en in de media aangegeven dat de VHP op alle niveaus alleen de verkiezingen zal ingaan omdat het partijcongres dat zou hebben beslist. “Deze bewering berust niet op waarheid”, zegt de kernvoorzitter. Ook vraagt hij zich af op grond waarvan de VHP-top veronderstelt dat de partij bij de komende verkiezingen 28 parlementszetels kan veroveren.

“Hoe komt men dan op 28 DNA-zetels? Overigens is ons kiesstelsel niet gebaseerd op landelijke evenredigheid. Over de te behalen districts-, en ressortraadszetels zwijgt iedereen, terwijl de president zeer waarschijnlijk in de VVV gekozen zal worden.” Hij stelt nu voor om uiterlijk 1 maart 2020 een partijcongres te houden om de kandidaten die namens de VHP aan de verkiezingen zullen deelnemen te kiezen. De afgelopen dagen heeft de VHP reeds kandidaten gepresenteerd in verschillende districten.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com

Allanamiento a las oficinas de EntornoInteligente

Adscoins New Single

Adscoins

Nota de Prensa VIP

Smart Reputation